>>> OKI
  จำนวนเข็มพิมพ์ 9 Pin, ความเร็วการพิมพ์ Super Speed Draft : 375 cps, High Speed Draft : 333 cps, Utility : 250 cps, Near Letter Quality : 63 cps, ความละเอียดการพิมพ์ Max. 240(H) x 216(V) dpi
  ราคาปกติ 11,201.00
  ราคาพิเศษ 10,030.00
  (Excluding Vat 7%) 
  24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 472 ตัวอักษร/วินาที ,พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 4 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว, หน่วยความจำ 128 mb
  ราคาปกติ 17,664.00
  ราคาพิเศษ 15,790.00
  (Excluding Vat 7%) 
  24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 333 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 4 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  ราคาปกติ 5,900.00
  ราคาพิเศษ 5,100.00
  (Excluding Vat 7%) 
  24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 390 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 3 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  ราคาปกติ 12,056.00
  ราคาพิเศษ 10,780.00
  (Excluding Vat 7%) 
  24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 472 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 4 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว, หน่วยความจำ 128 mb
  ราคาปกติ 16,729.00
  ราคาพิเศษ 14,950.00
  (Excluding Vat 7%) 
  24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 576 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 5 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  ราคาปกติ 21,028.00
  ราคาพิเศษ 18,740.00
  (Excluding Vat 7%) 
  24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 390 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 3 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  ราคาปกติ 11,121.00
  ราคาพิเศษ 9,950.00
  (Excluding Vat 7%) 
  24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 576 ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 5 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  ราคาปกติ 21,963.00
  ราคาพิเศษ 19,660.00
  (Excluding Vat 7%) 
  24 PIN, ความเร็วสูงสุดถึง 607ตัวอักษร/วินาที, พิมพ์สำเนา 1ต้นฉบับ + 4 สำเนา, พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
  ราคาปกติ 43,832.00
  ราคาพิเศษ 39,220.00
  (Excluding Vat 7%) 
   

  Free hit counter